naDev Hol yIwIv
deutsch | english | tlhIngan Hol | nederlands | pIqaD
qepHom
juHDaq chegh
tugh naDev De'vam tu'lu':
  • chay' tlhIngan Hol vIghojlaH
  • pIqaD: tlhIngan ghItlhlu'meH pab
  • lengwI'vaD mu'tay'
  • German mu'ghom Qaghmey
  • latlh Daqmey Daj  • http://www.qepHom.de/p/klingon.html
    © 2004-2007 Lieven L. Litaer