last modified: Wednesday, 27-Feb-2019 13:57:19 CET
qepHom
juHDaq chegh
qepHom bop rI'Se' QIn


tera' DIS cha' pagh pagh cha' qaSmo' qepHom wa'DIch wIyu'lu'.
Hoch...

tera' DIS cha' pagh pagh jav qaS Hovleng qoS loSmaHDIch.
(wej DalaDlaH)

Holmey luchenmoHlu'bogh buS lutQeD DuSaQ - qepHom buS je.
(wej DalaDlaH)

http://www.qepHom.de/k/radio.html
© 2004-2006 Lieven L. Litaer